Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Zamknij

Regulamin zakupów w księgarni internetowej Egros.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EGROS.PL
z 31 marca 2015 r.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego egros.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.egros.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Agencją Wydawniczą Egros s.c. K.Gucman, Z.Markert a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.egros.pl/

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.egros.pl/, prowadzony jest przez firmę (zwaną dalej Sprzedawcą):

Agencja Wydawnicza „Egros” s.c.
K. Gucman, Z. Markert
ul. Korotyńskiego 19 m. 73
02-123 Warszawa
numer NIP: 522-020-42-33
numer REGON: 010186675

Dane kontaktowe:

Agencja Wydawnicza Egros
ul. Korotyńskiego 23 lok. 56
02-123 Warszawa

tel.: 22 823 48 78
fax: 22 823 48 78
e-mail: biuro@egros.pl

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Agencja Wydawnicza Egros zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.egros.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacja o Towarach podana na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.egros.pl/, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Agencją Wydawniczą Egros s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Egros; Przyjęto zamówienie nr [numer zamówienia]”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę taką traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.10. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówiony towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku któregokolwiek z zamówionych towarów, Sprzedawca wyśle wiadomość na adres e-mail Klienta (podany w formularzu zamówienia) z informacją o niedostępności danego towaru oraz prośbą o podjęcie decyzji co do dalszej realizacji pozostałej części zamówienia. Klient w takim wypadku ma możliwość częściowej realizacji zamówienia lub anulowania go w całości. W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta co do dalszego postępowania z zamówieniem w ciągu trzech dni roboczych od daty wysłania wiadomości, Sprzedawca anuluje zamówienie w całości.

3.11. W przypadku, gdy całe zamówienie lub jego część nie będzie zrealizowane, a zapłata za nie nastąpiła z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez Klienta kwotę będącą równowartością towarów niezrealizowanej części lub całości zamówienia (w przypadku, gdy całe zamówienie nie będzie realizowane), na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu środków na konto Sprzedawcy.

3.12. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon, który zostaje doręczony Klientowi razem z zamawianymi towarami.

3.13. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi do zamówienia fakturę VAT, nie później jednak niż 7 dni po wystawieniu paragonu.

3.14. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku:

a) braku kontaktu z Klientem w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia,
b) braku przedpłaty za zamówienie (jeśli Klient oznaczył rodzaj zapłaty jako „przedpłata na konto”) w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia,
c) braku odbioru zamówienia z biura Sprzedawcy w ciągu 10 dni roboczych od poinformowania Klienta o możliwości odbioru,
d) braku odbioru zamówienia od dostawcy (listonosza/kuriera).

IV Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową (za pośrednictwem usług Poczty Polskiej) lub przesyłką kurierską (za pośrednictwem usług firmy kurierskiej FedEx), istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionych Towarów z biura firmy (Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 lok. 56) w terminie ustalonym indywidualnie. Koszty dostawy zostały wyszczególnione w Cenniku Opłat. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin ten nie obejmuje czasu dostawy przez Pocztę Polską lub FedEx, który wynosi dodatkowo od 1 do 5 dni roboczych.

4.4. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

V Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5.4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 88 1140 2004 0000 3102 7161 0370
b) płatnością w systemie PayPal
c) gotówką przy odbiorze osobistym

VI Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W informacji takiej prosimy o podanie nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

6.4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.6. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.7. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Agencja Wydawnicza Egros s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@egros.pl, Agencja Wydawnicza Egros s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Agencja Wydawnicza Egros podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Agencję Wydawniczą Egros o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Agencja Wydawnicza Egros, ul. Korotyńskiego 23 lok. 56, 02-123 Warszawa; mailowo pod adres biuro@egros.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Agencja Wydawnicza Egros zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X Recenzje

10.1. Na Stronie istnieje możliwość umieszczenia recenzji poszczególnych towarów.

10.2. Za treść recenzji umieszczanych na Stronie odpowiedzialna jest wyłącznie osoba umieszczająca je.

10.3. W treści recenzji nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

10.4. Warunkiem wyświetlenia recenzji na Stronie jest jego akceptacja przez Sprzedawcę.

10.5. Sprzedawca ma prawo do kontrolowania recenzji oraz ich redakcji.

10.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieumieszczania na Stronie recenzji niezgodnych z regulaminem księgarni internetowej oraz bezprawnych..

XI Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Agencją Wydawniczą Egros a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Agencją Wydawniczą Egros a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Agnecji Wydawniczej Egros.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Sklep internetowy nie przechowuje danych osobowych Klientów umieszczając je w bazie, służą one jedynie do jednorazowej wysyłki zakupionych przedmiotów. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Do pobrania